Hotline: +84 972.004.415

Phần mềm Autodesk PDMC Product Design & Manufacturing Collection
Ngày nay trong lĩnh vực thiết kê 1D, 2D, 3D,4D và 5D đã phát triển mạnh mẽ, không những tạo ra các thiết kê chính xác mà còn tiết kiệm thời gian thiết kê cho các kỹ sư, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau, va đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp, công nghê cao va sản phẩm tiêu dùng, với gói sản phẩm Product Design &ManufacturingCollection 2018 hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu thiết kê cho các kỹ sư, doanh nghiệp trong va ngoài nước.